regulamin sklepu

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Makimaki za pośrednictwem Strony internetowej pod adresem www.makimaki.pl

1.2. Regulamin stanowi integralną część zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży.

1.3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie m.in. na Stronie internetowej w zakładce „regulamin sklepu”.

 1. Definicje

2.1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:

2.1.1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.1.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku osoby fizycznej, która nie ukończyła 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego na korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w tym na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienie;

2.1.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje za pośrednictwem Sklepu internetowego czynności prawnej z Makimaki niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

2.1.4. Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep internetowy wskazany w pkt 1.1. Regulaminu, czyli IKI s.c. Chie Piskorska Michał Piskorski z siedzibą w Warszawie o adresie ul. Sierpecka 6/43, 01-593 Warszawa, numer NIP: 5252911123, numer Regon: 522184042;

2.1.5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego;

2.1.6. Sklep internetowy – sklep internetowy, o którym mowa w pkt 1.1. Regulaminu;

2.1.7. Punkt odbioru osobistego – punkt stacjonarny o adresie podanym na Stronie internetowej w sekcji “zamówienie” w zakładce “płatność i dostawa”;

2.1.8. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.makimaki.pl

 1. Wymagania techniczne, zagrożenia i środki ochrony

3.1. Do korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem Strony internetowej niezbędne jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia, takiego jak tablety, smartfony lub inne urządzenia multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.2. Sprzedawca informuje Klienta, że korzystanie z usług udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami. Do zagrożeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należą w szczególności: ryzyko związane z posługiwaniem się urządzeniami informatycznymi, pocztą elektroniczną, siecią teleinformatyczną itp., w ramach których możliwa jest np. bezprawna ingerencja osób trzecich lub oprogramowań złośliwych wbrew woli i wiedzy Sprzedawcy lub Klienta.

3.3. Sprzedawca dąży do zminimalizowania zagrożeń, o których mowa w pkt 3.2. stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa, odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony internetowej.

 1. Składanie zamówień

4.1. W celu dokonania zakupu towaru oferowanego za pośrednictwem Sklepu internetowego należy złożyć zamówienie za pomocą Strony internetowej.

4.2. Rejestracja (założenie konta) nie jest wymagana do złożenia zamówienia.

4.3. Na potrzeby złożenia zamówienia należy w pierwszej kolejności skompletować zamówienie za pomocą narzędzi dostępnych na Stronie internetowej. Zamówienie kompletuje się poprzez dodawanie do zamówienia produktów spośród asortymentu prezentowanego na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia.

4.4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej, zostanie bez zbędnej zwłoki wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu o treści obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4.5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej, o której w pkt 4.4. zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży, na której treść składa się treść złożonego przez Klienta zamówienia.

4.6. Świadczona przez Sprzedawcę usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatna i jednorazowa (świadczenie usługi kończy się najpóźniej z momentem złożenia przez Klienta zamówienia).

4.7. Jeśli po złożeniu przez Klienta zamówienia a przed otrzymaniem przez Klienta wiadomość elektronicznej, o której mowa w pkt 4.4. okaże się, że realizacja całości lub części zamówienia nie jest możliwa w czasie przewidzianym na realizację tego zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości elektronicznej.

4.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.7. Klient może anulować zamówienie w całości lub w tej części, której realizacja nie jest możliwa informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej. Anulacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest możliwa do momentu doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 4.4., która to wiadomość może zostać skierowana do Klienta w przypadku ustania przyczyn, dla których realizacja zamówienia w pierwotnym terminie nie była możliwa.

4.9. Jeśli w przypadku dokonania przez Klienta anulacji, o której mowa w pkt 4.7. Klient dokonał już zapłaty kwoty na poczet ceny złożonego zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie wpłaconą kwotę lub jej część odpowiadającą części zamówienia, co do której nastąpiła anulacja.

4.10. Zwrot płatności, o którym mowa w pkt 4.9. nie pociąga żadnych opłat z tego tytułu do poniesienia przez Konsumenta.

 1. Cechy towarów

5.1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

5.2. Informacje dotyczące towarów dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego prezentowane są w odniesieniu do poszczególnych towarów w znajdujących się na Stronie internetowej zakładkach dotyczących tych towarów. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

 1. Ceny towarów

6.1. Ceny towarów, które można zamówić za pośrednictwem Sklepu internetowego prezentowane są na Stronie internetowej w sąsiedztwie informacji o cechach danego towaru w dostępnych na Stronie internetowej zakładkach poszczególnych towarów.

6.2. Prezentowane na Stronie internetowej ceny towarów, które można zamówić za pośrednictwem Sklepu internetowego są cenami brutto (tj. zawierają podatki).

6.3. Ceny, o których mowa w pkt 6.2. nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które są doliczane do ceny towarów.

6.4. Klient jest informowany o łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami podczas procedury składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, przed dokonaniem potwierdzenia złożenia zamówienia oraz dodatkowo bezpośrednio po dokonaniu potwierdzenia jego złożenia.

6.5. Ceny towarów podane na Stronie internetowej obowiązują jedynie przy składaniu zamówień na te towary za pośrednictwem Sklepu internetowego i mogą one odbiegać od cen towarów, których sprzedaż jest oferowana w inny sposób.

6.6. Ceny towarów prezentowanych na Stronie internetowej mogą ulegać zmianom. Zmiana ceny towaru obowiązuje od momentu jej uwidocznienia na Stronie internetowej i nie wpływa ona na cenę towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego przed momentem wprowadzenia zmiany ceny.

 1. Sposoby i terminy zapłaty

7.1. Podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może wybrać jeden z dostępnych w podsumowaniu koszyka sposobów zapłaty ceny towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego: płatność przelewem bankowym, online z “Paynow”, online z “Przelewy24” lub kartami.

7.2. Informacja o dostępnych sposobach płatności podawana jest zawsze na Stronie internetowej podczas realizowania procedury składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez jej uwidocznienie w narzędziu „Twój koszyk”. Sklep może ograniczyć dostępne sposoby płatności.

7.3. W przypadku wybrania przez klienta sposobu płatności przelewem bankowym, Klient powinien złożyć dyspozycję przelewu na kwotę płatności z tytułu dokonanego zamówienia obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia towaru nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania przez Klienta wiadomość elektronicznej, o której mowa w pkt 4.4. Regulaminu na podany w wiadomości rachunek bankowy. Rachunek bankowy znajduje się również w zakładce “płatności i dostawa”.

7.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy

8.1. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany Klientowi w sposób wybrany w procesie dokonywania zamówienia na Stronie internetowej.

8.2. Dostawa towaru jest dokonywana za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe lub przewozowe.

8.3. Lista krajów, dla których jest możliwa realizacja zamówienia oraz informacja o dostępnych sposobach i kosztach przesyłki podawane są zawsze na Stronie internetowej podczas realizowania procedury składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez jej uwidocznienie w narzędziu „Zamówienie”. Sklep może ograniczyć wysyłkę do wybranych krajów oraz dostępne sposoby wysyłki.

8.4. Dostawa towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta jest odpłatna, a koszt tej dostawy ponosi w każdym przypadku Klient.

8.5. Całkowity koszt dostarczenia Klientowi przez Sprzedawcę towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z podatkami, podawany jest do wiadomości Klienta w podsumowaniu zamówienia przed potwierdzeniem jego złożenia.

8.6. W przypadku towaru nie będącego towarem wykonywanym na zamówienie, zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na wskazany przez Klienta adres w Polsce dostawa następuje w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności bezgotówkowe w kwocie odpowiadającej łącznej cenie świadczenia, o której mowa w pkt 6.4. Regulaminu.

8.7. W przypadku towaru nie będącego towarem wykonywanym na zamówienie, zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do odbioru osobistego, zostaje on przygotowany do odbioru przez Klienta w Punkcie odbioru osobistego w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności bezgotówkowe w kwocie odpowiadającej łącznej cenie świadczenia, o której mowa w pkt 6.4. Regulaminu. Informacja, że zamówienie jest gotowe do odbioru wysyłane jest oddzielnym mailem. Klient jest zobowiązany dokonać odbioru towaru najpóźniej w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty wysłania powiadomienia.

8.8. W przypadku towaru wykonywanego na zamówienie, czas dostawy towaru zostanie określony przez Sprzedającego w drodze komunikacji telefonicznej lub mailowej z Klientem.

8.9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8.10. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient upoważnia firmę IKI s.c. Chie Piskorska Michał Piskorski do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

8.11. Klient wyraża zgodę na przesyłanie paragonów elektronicznie na adres mailowy podany w zamówieniu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa, o której mowa w pkt 4.5. Regulaminu trwa do momentu zrealizowania się wszystkich istotnych elementów tej umowy, a najdalej do wygaśnięcia uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.

9.2. Minimalny czas zobowiązań Konsumenta wynikających z zawarcia umowy, o której mowa w pkt 4.5. Regulaminu wynika z terminów określonych na Stronie internetowej oraz w Regulaminie, w tym terminów na dokonanie płatności z tytułu zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego określonych dla poszczególnych sposobów płatności, a także terminów związanych z dostawą towarów określonych dla poszczególnych sposobów dostawy.

9.3. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia od objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej rzeczy, partii lub części.

9.5. W przypadku Konsumenta, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta, oferta przestaje wiązać Konsumenta.

9.8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.9. O ile to technicznie możliwe, zwrot płatności zostaje dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, ewentualnie na podane w formularzu konto bankowe, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, zaproponowany przez Sprzedawcę, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.11. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed jego upływem na adres podany na Stronie internetowej.

9.12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w odniesieniu do umów:

9.14.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.14.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.14.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9.14.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.14.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Procedura rozpatrywania reklamacji

10.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym w szczególności w art. 556 oraz 5561 -5563 tej ustawy.

10.2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także reklamacji dotyczącej innych usług świadczonych drogą elektroniczną w tym odnośnie funkcjonowania Sklepu internetowego.

10.3. Reklamację składa się pisemnie na adres do kontaktu ze Sprzedawcą podany na Stronie internetowej lub drogą poczty elektronicznej. Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być ponadto składane drogą telefoniczną pod numerem telefonu podanym na Stronie internetowej.

10.4. Reklamacje Klientów rozpatrywane są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

10.5. Reklamacja powinna zawierać:

10.5.1. imię i nazwisko Klienta wraz z oznaczeniem numeru zamówienia, którego reklamacja dotyczy;

10.5.2. opis sprawy, której reklamacja dotyczy, tj. odpowiednio opis dostrzeżonych wad zakupionego towaru, opis nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu internetowego lub opis innych kwestii, z uwagi na które reklamacja jest składana;

10.5.3. datę a w razie zgłaszania reklamacji w formie pisemnej podpis osoby zgłaszającej reklamację.

10.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar pod adres podany w pkt 1.1. Regulaminu, który podany jest również w zakładce “o firmie” na Stronie internetowej.

10.7. W przypadku wystąpienia w złożonej reklamacji braków uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie, posługując się na te potrzeby danymi adresowymi wskazanymi w reklamacji.

10.8. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni i w odpowiedzi na reklamację, w której wskaże czy uznaje reklamację, odmawia jej uznania bądź wskaże na potrzebę wyjaśnienia określonych kwestii celem rozpatrzenia reklamacji.

10.9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. Newsletter

11.1. Klient może zgłosić chęć otrzymywania wydawanego przez Sklep internetowy newslettera.

11.2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Makimaki i aktualnych promocjach.

11.3. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy wyraźnie wyrazili na to zgodę.

11.4. Odnośnie funkcjonalności treści cyfrowych, jakie mogą być przekazywane przez Sklep internetowy w ramach wysyłki newslettera oraz mających zastosowanie technicznych środków ich ochrony Sprzedawca informuje, że treści przesyłane w związku z wysyłką newslettera mogą być przekazywane w formie wiadomości elektronicznej, do której mogą być dołączone załączniki w formacie pdf, uniemożliwiającym dalszą edycję tych treści.

11.5. Odnośnie mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Sprzedawca informuje, że minimalnym wymogiem technicznym koniecznym do korzystania z usługi wysyłki newslettera jest posiadanie przez Klienta komputera (lub innego podobnego urządzenia, takiego jak tablety, smartfony, inne urządzenia mobilne itp.) z dostępem do Internetu oraz konta poczty elektronicznej, a także oprogramowania umożliwiającego korzystanie z plików zapisanych w formacie pdf.

11.6. Wysyłka newslettera dokonywana jest nieodpłatnie.

11.7. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z newslettera przesyłając żądanie na adres poczty elektronicznej podany na Stronie internetowej.

 1. Porozumiewanie się z Klientem

12.1. W sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem przy wykorzystaniu danych Klienta przekazanych za pośrednictwem Strony internetowej:

12.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej;

12.1.2. w drodze telefonicznej;

12.1.3. w drodze korespondencji papierowej.

 1. Porozumiewanie się ze Sprzedawcą

13.1. Aktualne dane do kontaktu ze Sprzedawcą w sprawach związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego, w tym w celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy na odległość, podane są na Stronie internetowej.

13.2. Kontakt pod numerem telefonu do kontaktu podanym na Stronie internetowej jest możliwy w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.

13.3. Koszty korzystania z dostępnych środków porozumiewania się ze Sprzedawcą na odległość, w tym w celu zawarcia umowy, nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tych środków porozumiewania się.

 1. Rejestracja w systemie informatycznym Sklepu internetowego

14.1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczone są drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom rejestracji i korzystania z narzędzia „moje konto”.

14.2. Narzędzie „moje konto” umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego takich jak m.in. śledzenie statusu złożonego zamówienia.

14.3. Rejestracja do narzędzia „moje konto” dostępnego na Stronie internetowej jest dobrowolna i nieodpłatna.

14.4. W celu rejestracji do narzędzia „moje konto” należy przejść do formularza „Zarejestruj się” i podać wymagane dane.

14.5. Po rejestracji do narzędzia „moje konto”, które następuje z momentem kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej zostanie przesłana do Klienta wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie do narzędzia „moje konto”. Z momentem przesłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na czas nieoznaczony umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi korzystania przy pomocy Strony internetowej z narzędzia „moje konto”.

14.6. Logowanie do narzędzia „moje konto” jest możliwe po dokonaniu rejestracji do tego narzędzia i następuje poprzez podanie w formularzu „Zaloguj się” wskazanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

14.7. Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę, o której mowa w pkt 14.5. w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@makimaki.pl lub w formie pisemnej na adres podany na Stronie internetowej w sekcji „o firmie”, żądania wyrejestrowania Klienta z narzędzia „moje konto” wraz ze wskazaniem aktualnego adresu poczty elektronicznej, którego Klient używa na potrzeby logowania do narzędzia „moje konto”.

14.8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 14.5. z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

14.8.1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub Regulamin;

14.8.2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich;

14.8.3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;

14.8.4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej.

14.9. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy, o której mowa w pkt 14.5. doręczane jest Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej aktualnie wprowadzony przez Klienta w polu „e-mail”.

14.10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 14.5. skutkuje wyrejestrowaniem Klienta z narzędzia „moje konto” i zablokowaniem dostępu do niego.

 1. Dane osobowe

15.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

15.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

15.3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

15.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności. Polityka prywatności jest dostępna w zakładce “Polityka prywatności”.

 1. Własność intelektualna

16.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 1. Postanowienia końcowe

17.1. Sprzedawca ma prawo w każdym czasie wstrzymać lub zaprzestać zawierania umów w trybie przewidzianym Regulaminem usuwając Regulamin ze Strony internetowej; w takim wypadku Regulamin pozostaje w mocy wyłącznie w stosunku do umów dotychczas zawartych.

17.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta oraz osób trzecich spowodowane brakiem dostępu lub przerwą w dostępie do Strony internetowej, wynikającym z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działaniem siły wyższej lub awariami, w tym dotyczącymi dostawców Internetu.

17.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta i osób trzecich związane z możliwością uszkodzenia danych i urządzeń informatycznych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

17.4. Regulamin obowiązuje od chwili jego umieszczenia na Stronie internetowej i ma zastosowanie do umów zawieranych od tej chwili.

17.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, zaś dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego właściwe jest prawo polskie.

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest IKI s.c. Chie Piskorska Michał Piskorski z siedzibą pod adresem: ul. Sierpecka 6/43, 01-593 Warszawa, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą na adres:

IKI s.c. Chie Piskorska Michał Piskorski

ul. Sierpecka 6/43

01-593 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@makimaki.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. O ile to technicznie możliwe, zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, ewentualnie na podane w formularzu konto bankowe, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne zaproponowane przez nas rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

IKI s.c. Chie Piskorska Michał Piskorski

ul. Sierpecka 6/43

01-593 Warszawa

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

IKI s.c. Chie Piskorska Michał Piskorski

ul. Sierpecka 6/43

01-593 Warszawa

e-mail: info@makimaki.pl

Ja (imię, nazwisko, adres)                                                                                    niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi (*)                                                                                                          

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                   

Numer zamówienia                                                                 

Proszę o zwrot zapłaty na konto bankowe nr (*)                                                                 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_____________________________________________  

Data ______________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3

Polityka prywatności Sklepu internetowego Makimaki