regulamin sklepu

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy MAKIMAKI zwanym dalej Sklepem.
2. Sklep MAKIMAKI prowadzony jest przez firmę EHKO PUH Michał Piskorski z siedzibą: ul. Wiśniowa 7, 05-850 Ożarów Maz, posiadającą numer NIP 5341323416 oraz REGON 012960736, z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe – adres e-mail: makimaki@makimaki.pl ; tel. (+48) 691 743 358.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Sklep zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych, a także przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży z tym, że wiążąca dla Klienta jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia (chyba że strony postanowią inaczej).
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Sklep ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Klienta. Zgoda wyrażana jest przez Klienta poprzez wybór stosownej opcji w czasie rejestracji lub podczas zapisu na otrzymywanie newsletter’a. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
7. Treść umowy sprzedaży jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
Złożenie zamówienia i realizacja zamówień
10.1 Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
10.2 Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych umożliwiających wykonanie umowy przez Sklep.
10.3 Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu oraz sposób i koszt dostawy.
10.4 Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
10.5 Złożenie i akceptacja całego zamówienia przez Klienta odbywa się po kliknięciu przycisku ”Kupuję i płacę”. Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
10.6 Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep sprawdza, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i wysyła na adres e-mail Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
10.7 Przyjęcie do realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia przez Klienta lub ograniczenia sposobów płatności i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).
10.8 W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części bez poniesienia kosztów.
10.9 Jeżeli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane, Klient może zmodyfikować lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie, dzwoniąc pod numer 691 743 358 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres makimaki@makimaki.pl.
10.10 Warunkiem realizacji zamówienia, z uwzględnieniem punktu 11.4, jest wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sklepu.
10.11 Termin realizacji zamówienia składa się z czasu kompletowania produktów oraz czasu dostawy produktów przez przewoźnika.
10.12 Czas kompletowania towarów to czas, który potrzebuje Sklep, aby przygotować zamówione produkty do wydania bądź wysłania. Czas kompletowania produktów trwa najczęściej 1 dzień roboczy, choć Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego czasu do 5 dni roboczych licząc od dnia, o którym mowa w punkcie 10.6. W sytuacji, gdy czas realizacji byłby dłuższy, Sklep skontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu wysyłki.
10.13 Dostawa towarów przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, tj. zwykle od 1 do 3 dni roboczych.
10.14 W przypadku złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze osobistym, zamówienie realizowane jest z pośrednictwem Sklepu Słonecznego, znajdującego się przy ul. Słowackiego 21/23 w Warszawie.
10.15 W przypadku towarów dostępnych na zamówienie oraz zamówień specjalnych (indywidualnych na życzenie Klienta) termin realizacji zostaje określony najpóźniej przy wysłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
10.16 Klient może sprawdzić stan dostępności każdego produktu przy jego opisie.
10.17 Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient upoważnia firmę EHKO PUH Michał Piskorski do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Zasady zapłaty ceny oraz formy płatności
11.1 Wiążąca dla Klienta jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
11.2 Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w polu ”Do zapłaty” na ekranie prezentującym zawartość koszyka. Ceny produktów zawierają wszystkie składniki (cena brutto).
11.3 Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przedpłata poprzez przelew bankowy lub serwis płatności elektronicznych przelewy24.pl
b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
11.4 W przypadku płatności wskazanej w punkcie 11.3a za moment opłacenia zamówienia uważa się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sklepu. Zamówione towary zostaną wysłane dopiero po opłaceniu zamówienia.
11.5 Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Niedotrzymanie terminu płatności może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.
Warunki dostawy towarów
12.1 Zamówione produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.
12.2 Rodzaje i koszt przesyłek określone są w zakładce płatności i dostawa. W przypadku niektórych produktów lub miejsc dostawy niektóre rodzaje przesyłek mogą nie być dostępne. Lista dostępnych rodzajów przesyłek oraz koszt ich dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia, jednakże zawsze przed złożeniem zamówienia. Koszt i sposób wysyłki poza granice Polski uzgadniany jest indywidualnie drogą mailową.
12.3 W przypadku gdy z winy Klienta nastąpiło odesłanie towaru do Sklepu przez przewoźnika, Sklep może żądać pokrycia przez Klienta kosztów odesłania towaru i powtórnej wysyłki.
12.4 Z chwilą odebrania przesyłki na Klienta przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
12.5 Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie odbioru. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy przewoźnika protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sklepu.
Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
13.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość. W tym celu powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Stosowny formularz można pobrać z linku: wzór formularza odstąpienia od umowy.
13.2 W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, dokonać zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanego produktu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (zwracany produkt powinien być w stanie, który nie wskazuje na używanie go przez okres dłuższy niż ten niezbędny do sprawdzenia, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz przydatny do używania). Zwrot powinien nastąpić na adres siedziby Sklepu. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
13.3 Klient odpowiada tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
13.4 W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
13.5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez niego w złożonym zamówieniu (produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. w którym zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).
Reklamacje
14.1 Klient, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.
14.2 W ramach postępowania reklamacyjnego Klient powinien przesłać na adres email Sklepu szczegółowy opisem problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz wysłać na adres siedziby Sklepu reklamowany towar. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
14.3 Sklep zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
14.4 O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sklep zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Jeżeli Klient nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wówczas Sklep poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (adres podany przez Klienta podczas zawarcia umowy).
14.5 Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tych kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
14.6 W przypadku gdy realizacja uznanej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem wady, koszty dostawy ponosi Sklep.
Postanowienia końcowe
15. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
16. Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).
17. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Sklep przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
18. Zasady ochrony danych osobowych wraz z polityką przechowywania danych informatycznych zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
20. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
21. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.
ZAŁĄCZNIK: wzór formularza odstąpienia od umowy

Wiadomości MakiMaki

Dołącz do odbiorców